Riktlinje för Svensk Intensivvård

Denna kvalitetsindikator redovisar hur avdelningen följer grundläggande delar av ”Riktlinjer för svensk intensivvård” utfärdad av Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård och Svenska Intensivvårdssällskapet (SFAI/SIS).

Riktlinjen innehåller nationella rekommendationer för hur effektiv och säker intensivvård ska bedrivas. Avvikelse från riktlinjen bör därför anses innebära en lägre kvalitet än vård som uppfyller riktlinjen.
Rapporteringen inkluderar även några frågor som syftar till att inhämta information som inte relaterar till särskilda delar av SFAI/SIS riktlinje men är av värde för tolkning och analys av andra data som rapporteras till SIR. För varje avdelning återges hur avdelningarna besvarat frågorna samt om de uppfyller vissa av rekommendationerna i SIS/SFAI:s riktlinje.

Rapporten återger de senast lämnade svaren för valt år och förutsätter således rapportering minst en gång varje kalenderår.